నాన్‌చాంగ్ మైకేర్ మెడికల్ ఎక్విప్‌మెంట్ కో., లిమిటెడ్ 83వ చైనా ఇంటర్నేషనల్ మెడికల్ ఎక్విప్‌మెంట్ ఫెయిర్‌లో పాల్గొంది

నాన్‌చాంగ్ మైకేర్ మెడికల్ ఎక్విప్‌మెంట్ కో., లిమిటెడ్ 83వ చైనా ఇంటర్నేషనల్ మెడికల్ ఎక్విప్‌మెంట్ ఫెయిర్‌లో పాల్గొంది

నాన్‌చాంగ్ మైకేర్ మెడికల్ ఎక్విప్‌మెంట్ కో., లిమిటెడ్ 83వ చైనా ఇంటర్‌లో పాల్గొందిదేశంnal మెడికల్ ఎక్విప్‌మెంట్ ఫెయిర్

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


పోస్ట్ సమయం: ఆగస్ట్-11-2021